เวลาให้บริการ

สายด่วนบริการ 7*24ชม.

โทรหาเรา

+86-13585569799

หลักสูตรการขุดระยะสั้น

ชื่อผลงาน หลักสูตรวิชาชีพระยะ ...

2021-7-17 · 1 ชื่อผลงาน: หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น "ออมตามรอยพ่อ" ชื่อสถานศึกษา: วิทยาลัยการอาชีพไชยา ชื่อทีม: ออมตามรอยพ่อ 1. แนวคิดและแนวทางจัดทาผลงาน

เรียนรู้เพิ่มเติม

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ...

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น พุทธศักราช 2558 ประเภทวิชาคหกรรม 01 สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย ล าดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร ...

เรียนรู้เพิ่มเติม

หลักสูตรประกาศนียบัตรช่างฝีมือ

2016-7-12 · การพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น สาขาวิชาช่างก่อสร้าง ล าดับ ระยะเวลาเรียน (ชั่วโมง) จ านวนหลักสูตร

เรียนรู้เพิ่มเติม

หลักสูตรการป้องกันตัวระยะ ...

หลักสูตรการป้องกันตัวระยะสั้น. หลักสูตรอบรมการป้องกันตัว เหมาะสำหรับสุภาพชนทั้งชายและหญิงที่ต้องการเรียนรู้การป้องกัน ...

เรียนรู้เพิ่มเติม

โครงการหลักสูตรระยะสั้น การ ...

2021-8-22 · หลักสูตรการอบรมระยะสั้นสำหรับผู้ที่สนใจ อบรม จำนวน 3 วัน วันละ 8 ชั่วโมง รวม 24 ชั่วโมง วันที่ 11-13 มีนาคม 2564 เวลา 8.30-16.30 น. ผู้รับการ ...

เรียนรู้เพิ่มเติม

การพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะ ...

2017-2-17 · 3 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น สาขวิชาช่างยนต์ หน่วยที่ ชื่อหน่วย-หัวข้อการฝึกอบรม 4. งานตรวจซอมวิเคราะหปญหาขอขัดของบ ารุงรักษาระบบน้ ามัน ...

เรียนรู้เพิ่มเติม

สำนักมาตรฐานอาชีวศึกษาและ ...

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น "การเป็นผู้ประกอบการ". แผนการจัดการเรียนรู้หลักสูตรวิชาชีพ. PART1 PART2 PART3 PART4. PART5 PART6 PART7. โมดูล. PART1 PART2 PART3. PART4 PART5 PART6 ...

เรียนรู้เพิ่มเติม

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

2020-3-3 · หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สาขาวิชาอื่นๆ. รายวิชาที่เปิดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการ ...

เรียนรู้เพิ่มเติม

สารสนเทศ หลักสูตรระยะสั้น

สารสนเทศ หลักสูตรระยะสั้น เพื่อรองรับระบบคลังหน่วยกิต (Credit ...

เรียนรู้เพิ่มเติม

132

2017-2-17 · 137 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น สาขาวิชาการทองเที่ยว หน่วยที่ ชื่อหน่วย-หัวข้อการฝึกอบรม 4. การจัดท ารายงานสรุปผลการจัดน าเที่ยว

เรียนรู้เพิ่มเติม

หลักสูตรระยะสั้น | เลอ กอร์ดอง ...

หลักสูตรระยะสั้น. เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต จัดหลักสูตรระยะสั้นหลากหลายรูปแบบ การเรียนเวิร์คช็อปการทำอาหารคาวและขนมอบเป็น ...

เรียนรู้เพิ่มเติม

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ...

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เรียน 2 ปี รับผู้จบระดับ ...

เรียนรู้เพิ่มเติม

การพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะ ...

2016-7-12 · การพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ ล าดับ ระยะเวลาเรียน (ชั่วโมง) จ านวนหลักสูตร

เรียนรู้เพิ่มเติม

โครงการฝึกอบรม หลักสูตรระยะ ...

2021-8-31 · พร้อมด้วย คณะครู และบุคลากร ลงพื้นที่ ดำเนินโครงการฝึกอบรม หลักสูตรระยะสั้น เรื่อง "การถนอมอาหาร" โดย นางสาวสุนิสา ซุ้นสั้น ครูประจำแผนก ...

เรียนรู้เพิ่มเติม

1.ชื่อหลักสูตรระยะสั้น

2018-3-4 · 1.ชื่อหลักสูตรระยะสั้น การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้านศิลปะของเด็กปฐมวัยด้วยรูปแบบการจัดประสบการณ์เรียนรู้ตาม

เรียนรู้เพิ่มเติม

เอกสารหลักสูตรระยะสั้น

2021-9-3 · เอกสารหลักสูตรระยะสั้น Category: ดาวน์โหลดเอกสาร Published: Tuesday, 20 October 2015 23:56 Written by Super User Hits: 6781 Print Email 1.เอกสารเปิด

เรียนรู้เพิ่มเติม

ชุดการเรียนการสอน (Module) หลักสูตร ...

2011-1-14 · ชุดการเรียนการสอน (Module) หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร

เรียนรู้เพิ่มเติม

122

2016-7-12 · การพัฒนาหลักสูตรวิาีพระยะสั้น สาขาวิาอาหารและโภนาการ ล าดับ ระยะเวลาเรียน )ัโวโัช( จ านวนหลักสูตร 1 1 - 30 37 2 31 - 60 4 3 61 - 90 20 4 91 - 120

เรียนรู้เพิ่มเติม

หลักสูตรระยะสั้น

หลักสูตรระยะสั้น. หลักสูตรเรียนทำอาหารไทย 60 เมนู. ประกอบอาหารไทย คาว/หวาน อย่างมืออาชีพ. คอร์สบริหารงานโรงแรมอย่างมืออาชีพ ...

เรียนรู้เพิ่มเติม

ความต้องการในการฝึกอบรม ...

2016-6-28 · ค าส าคัญ: หลักสูตรระยะสั้น สถานประกอบการ Abstract The study aimed to 1) To study the needs of Establishment in the short-term training courses for students. 2) To study the characteristics of the establishment of

เรียนรู้เพิ่มเติม

อบรมระยะสั้น | วิทยาลัยพัฒน ...

ประเภท 1 หลักสูตรบุคลากรเฉพาะด้านการมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชน. อบรมและทดสอบ วันที่ 23- 25 มิถุนายน 2564. รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ - 30 ...

เรียนรู้เพิ่มเติม

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิทยา ...

2020-7-22 · หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิทยาลยัสารพดัช่างสี่พระยา พ.ศ.2562 วิทยาลยัสารพดัช่างสี่พระยา ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เรียนรู้เพิ่มเติม