เวลาให้บริการ

สายด่วนบริการ 7*24ชม.

โทรหาเรา

+86-13585569799

บดปรินสิปตติยภูมิ

Thailand Junior Encyclopedia Project

2020-1-27 · พระ บาท สมเด็จ พระปรมินทรม หา ภูมิ พล อดุลยเดช ... ฟ้า มหาวชิ รา ลง กรณ บดินทรเทพยวราง กูร สิริกิติย ...

เรียนรู้เพิ่มเติม

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ...

2020-8-20 · พระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกลาเจาอยูหัว วา พระวรวงศเธอ พระองคเจาภูมิพลอดุลยเดช ภูมิพล - ภูมิ หมายความวา "แผนดิน" และ พล ...

เรียนรู้เพิ่มเติม

เวชศาสตร ปฐมภูมิ ๑

2020-10-7 · มคอ.๓ รายละเอียดของรายว (Course Specification) ิชา เวชศาสตร ปฐมภูมิ ๑ (Primary care medicine 1) ป การศึกษา ๒๕๕๗ คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธบดีิมหาว ิทยาลัยมหิ ดล

เรียนรู้เพิ่มเติม

พระราชประวัติ พระบาทสมเด็จพระ ...

2019-5-5 · "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร ...

เรียนรู้เพิ่มเติม

พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุล ...

2021-9-2 · พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม ...

เรียนรู้เพิ่มเติม

พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระ ...

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชสมภพ ...

เรียนรู้เพิ่มเติม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ...

2021-8-12 · พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระนามเดิม ...

เรียนรู้เพิ่มเติม

พระราชพิธีบรมราชาภิเษกใน ...

พระราชพิธีบรมราชาภิเษกในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล ...

เรียนรู้เพิ่มเติม

พระราชบัญญัติ ภูมิพลอดุลยเดช ปร

2016-6-21 · ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. ให้ไว้ณ วันที่๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นปีที่๗๑ ในรัชกาลป ัจจุบัน

เรียนรู้เพิ่มเติม

ปริญญานิพนธ ของ รินรดา รอดรักษ

2020-7-7 · การซื้อผลิตภัณฑ เพื่อสิ่งแวดล อม ซึ่งประกอบด วย ช วงเวลาที่ซื้อ ... (อาจารย ดร.ธนภูมิ อติเวทิน) (อาจารย ดร.พนิต กุลศิริ ...

เรียนรู้เพิ่มเติม

พระราชบัญญัติ ภูมิพลอดุลยเดช ปร

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. ให ไวณ วัี่นท๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เป ทนปี่๕๙ ในร ัชกาลป ุบจจัน

เรียนรู้เพิ่มเติม

2016-9-22 · พระปรมินทรมหาภูมิุพลอดลยเดช มหามงคล- สมัยพระราชพิธีรัังคลาภิเษกชม ๒.๒.๔.๒๔ เหรียญเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ าสิริกิติ์

เรียนรู้เพิ่มเติม

สำนักบริการวิชาการ ...

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร ...

เรียนรู้เพิ่มเติม

ประเทศลาว

2021-9-2 · ประเทศลาวเป็นประเทศในภูมิภาค เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งตั้งอยู่บนใจกลางของคาบสมุทร อินโดจีน ระหว่าง ละติจูด ที่ 14 - 23 องศา ...

เรียนรู้เพิ่มเติม

การศึกษาคร ูภูมิป ญญาด าน ...

2008-7-10 · การศึกษาคร ูภูมิป ญญาด านศิลปกรรมในต ําบลโคก ... ป ญญาถ ายทอดว ิชาโดยเน นการปฏ ิบัติซึ่งย อมต องใช เวลาในการฝ กหัด ...

เรียนรู้เพิ่มเติม

พระราชประวัติ "พระบาทสมเด็จพระ ...

2016-10-14 · พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชสมภพ ...

เรียนรู้เพิ่มเติม

พระราชบัญญัติ ภูมิพลอดุลยเดช ปร

2016-10-1 · ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. ให ณไว ว ัี่นท๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘ เป ทนปี่๖๐ ในร ัชกาลป ุบจจัน

เรียนรู้เพิ่มเติม

ถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติ ...

สุวาระ เฉลิม พระชนมพรรษา ตั้งสัจจะ ทำความดี ที่พ่อสอน ...

เรียนรู้เพิ่มเติม

รายชื่อพระอิสริยยศและพระ ...

2021-8-27 · พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภูมิพลอดุลยเดช (5 ธันวาคม พ.ศ. 2470 – 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2478) สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดช (10 กรกฎาคม พ.ศ. 2478 – 9 ...

เรียนรู้เพิ่มเติม

พระราชประวัติ พระบาทสมเด็จพระ ...

พระราชประวัติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช ...

เรียนรู้เพิ่มเติม

เวชปฏิบัติมภูมิปฐ ๑

2020-10-7 · เวชป ฏิบัติมภูมิ ปฐ ๑ rimary ป ก ารศึกษา ๒๕๕๔ มคอ.๓ care me dicine 1) ๒ ... การเวชปฏิบัติูมิปฐมภของสถานพยาบาลระดับตติยภูมิในเขตเมื ...

เรียนรู้เพิ่มเติม

สรุปข้อมูลโครงการอันเนื่องมา ...

2020-8-26 · มหาภูมิพลอดุลยเดช พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ท้าใหราษฎร ลักษณะโครงการ : ปรับปรุงอ `างเก็บ

เรียนรู้เพิ่มเติม

ªµ¦­µ¦ª ¥µ«µ­ ¦· ®r ¤®µªn ¥µ¨·¥¦µ £´ Á¡

2012-7-10 · 2 วารสารวิทยาศาสตร แห งมหาว ิทยาลัยราชภ ัฏเพชรบ ุรี The Sci J of Phetchaburi Rajabhat University ªµ¦­µ¦ª· ¥µ«µ­ ¦ r® ¤®µªn ¥µ¨·¥¦µ £´ Á¡ ¦ ´»¦¸ The Science Journal of …

เรียนรู้เพิ่มเติม

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ...

2014-12-14 · พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็น ...

เรียนรู้เพิ่มเติม

พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหา ...

2016-11-15 · พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย เดช ทรงสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ ฟ้าร ่ากันแสงโศกพิไรหวน พระธรณีตีอกครวญสะอื้นไห้ ...

เรียนรู้เพิ่มเติม

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ...

2021-8-5 · พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชสมภพ ...

เรียนรู้เพิ่มเติม

พระราชบัญญัติ อาคารชุด พศ. 2522

2015-8-18 · ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. ให ไว ณ วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2522 เป นป ที่ 34 ในรัชกาลป จจุบัน ... ละส วนประกอบด วยกรรมส ิทธิ์ในทรัพย ส วนบุคคลและ ...

เรียนรู้เพิ่มเติม